ໝາກກ້ຽງ ແມ່ນໄມ້ພຸ່ມຫຼືໄມ້ຕົ້ນສ່ຳນ້ອຍຫຼາຍຊະນິດ. ເປັນພືດໃບລຽງຄູ່. ສະກຸນ Citrus ວົງ Rutaceae. ມີນຳກັນນັບຮັອຍຊະນິດ. ເຕີບໂຕກະຈາຍຢູ່ທົ່ວຫຼ້າ. ໂດຍຫຼາຍຈະມີນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍໃນໃບ, ດອກ, ແລະລູກ. ແລະມີກິ່ນສຸນ. ຄັນນຳໃບຂຶ້ນສ່ອງກັບແສງແດດ, ຈະເຫັນຈຸດນ້ອຍໆ ເຕັມໄປໝົດ. ຈຸດເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ແມ່ນແຫຼ່ງນ້ຳມັນຫັ້ນເອງ. ໝາກກ້ຽງຫຼາຍຊະນິດກິນໄດ້. ລູກມີລົດສົ້ມຫຼືຫວານ. ມັກຈະມີແຄລຊຽມ, ໂປແທສຊຽມ, ໄວຕາມິນເອ, ແລະໄວຕາມິນຊີ ຫຼາຍເປັນພິເສດ.

ໝາກກ້ຽງ