ຜູ້ໍ້ໃຊ້ໃນໝວດນີ້ ສະແດງວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ຂອງພາສາ Literary Chinese.

ບົດຄວາມໃນໝວດ "User lzh"

ໝວດນີ້ມີໜ້າຢູ່ພຽງໜ້າດຽວ