ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ ແມ່ນ ອຸບປະກອນໄຟຟ້າ ທີ່ ສະແດງໂຕໜັງສື, ຮູບ ທີ່ ຄອມພິວເຕີສ້າງຂຶ້ນ.

ໜ້າຈໍ CRT ຄອມພິວຕີ
IBM PC ແລະ ໜ້າຈໍສີດຽວ

ຜູ້ຜະລິດລາຍໃຫຍ່ແກ້ໄຂ