ໂຮງຮຽນ ແມ່ນບ່ອນສຳລັບເຝິກສອນນັກຮຽນພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງຄູບາອາຈານ. ຫຼາຍປະເທດຊາດມີລະບົບການສຶກສາຢ່າງເປັນທາງການ. ສ່ວນຫຼາຍເປັນການສຶກສາຢ່າງບັງຄັບ. ໃນລະບົບການຮ່ົຳຮຽນນີ້ ແມ່ນນັກຮຽນຈະກາຍໂຮງຮຽນຕາມຊັ້ນຕາມລຳດັບ. ຊື່ຂອງບັນດາໂຮງຮຽນແນວນີ້ອາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພາສາແລະປະເທດ ແຕ່ໂດຍຫຼັກຈະມີໂຮງຮຽນປະຖົມເພື່ອເດັກນ້ອຍ ແລະໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຳລັບເດັກໃຫຍ່ຜູ້ໄດ້ເລົ່າຮຽນລະດັບປະຖົມມາແລ້ວ.

ຫ້ອງຮຽນໃນປະເທດອິສລັງ