ໂຢເຊັບ (ປະຖົມມະການ)

ໂຢເຊັບ (Joseph) ເປັນລູກຊາຍຄນທີ 11 ຂອງຢາໂຄບ ກັບນາງຣາເຄນ. ໂຢເຊັບເປັນລູກຮັກຂອງພໍ່ ແລະມັກນຳຄວາມຜິດຂອງອ້າຍ ໆ ໄປບອກພໍ່ ພວກອ້າຍຈຶ່ງຊັງ ແລະອິດສາໂຢເຊັບ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຖືກອ້າຍເອົາໄປຂາຍຢູ່ເອຢິບ. ຫຼັງໂຢເຊັບໄດ້ມີໂອກາດທຳນວາຍອະນາຄົດຈາກຄວາມຝັນໃຫ້ແກ່ຟາຣາໂອ ກໍໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງເອຢິບ ແລະໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ພໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນເອຢິບຍາມເກີດການກັນດານອາຫານ.