ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ

ແລກປຽ່ນຂໍ້ມູນແມ່ນສັບທີ່ເປັນທາງການທີ່ສາມາດພາດພີງເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງໄປສອງທິດທາງກົງກັນຂ້າມໃນການສື່ສານແລະວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີຫລືການສື່ສານທີ່ເຫັນຈາກແນວຄວາມຄິດ ຂອງ ລະບົບ_ ທິດສະດີ ຫລື ຂໍ້ມູນ_ທິດສະດີ.ແລກປຽ່ນຂໍ້ມູນຍັງໃຊ້ເພື່ອເວົ້າເຖິງຂັ້ນຕອນການຮຽນຮູ້ແລະປະສິທິພາບຂອງການຮຽນຮູ້.
source: wikipedia english