ແມ່ແບບ:User vi

vi ຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມເປັນພາສາແມ່
Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.