ແມ່ແບບ:Infobox Political party

{{{name_lao}}}
{{{name_native}}}
{{{logo}}}
ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກ {{{leader}}}
ປະທານພັກ {{{leader1_name}}}
ຜູ້ນຳພັກ {{{leader2_name}}}
ໂຄສົກພັກ {{{leader3_name}}}
ສ້າງຕັ້ງ {{{foundation}}}
ສະຫລາຍຕົວ {{{dissolution}}}
ສຳນັກງານໃຫຍ່ {{{headquarters}}}
ໜັງສືພິມ {{{newspaper}}}
ສະມາຄົມຊາວໜຸ່ມ {{{youth_wing}}}
ຈຳນວນສະມາຊິກ ({{{membership_year}}}) {{{membership}}}
ແນວຄິດ {{{ideology}}}
ປະເທດ {{{national}}}
International affiliation {{{international}}}
Europeanl affiliation {{{european}}}
European Parliament Group {{{europarl}}}
ສີພັກ {{{colors}}}
ເວັບໄຊຕ໌ {{{Website}}}
{{{footnotes}}}
{{Infobox_Political_party
| name_lao    =
| name_native  =
| logo      =
| leader     =
| leader1_title =
| leader1_name  =
| leader2_title =
| leader2_name  =
| leader3_title =
| leader3_name  =
| leader4_title =
| leader4_name  =
| foundation   =
| dissolution  =
| headquarters  =
| newspaper   =
| youth_wing   =
| membership_year=
| membership   =
| ideology    =
| national    =
| international =
| european    =
| europarl    =
| colors     =
| website    =
| footnotes   =
| colorcode   =
}}