ເສັ້ນແວງ (ອັງກິດ: Longitude) ແທນດ້ວຍອັກສອນເກຣັກ λ ເປັນພິກັດທີ່ໃຊ້ບອກຕຳແໜ່ງເທິງໜ້າໂລກ ໂດຍວັດໄປທາງຕາເວັນອອກ ຫຼື ຕາເວັນຕົກ ຈາກເສັ້ນຂະໜານໃນລວງເໜືອໃຕ້ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ເສັ້ນໄພຣ໌ເມີຣິດຽນ. ກຳນົດເອົາເສັ້ນທີ່ເນັ່ງແຕ່ຂວັ້ນໂລກເໜືອຫາຂວັ້ນໂລກໃຕ້ ເຊິ່ງເສັ້ນແວງກໍແບ່ງອອກເປັນ 24 ເສັ້ນຕາມເຂດບົ້ວໂມງຂອງໂລກ. ເສັ້ນແວງມີໜ່ວຍອົງສາ ນັບຈາກ 0 ອົງສາທີ່ເສັ້ນໄພຣ໌ເມີຣິດຽນໄປທາງຕາເວັນອອກ +180 ອົງສາ ແລະ ໄປທາງຕາເວັນຕົກ -180 ອົງສາ ໃນປີ ຄ.ສ 1884 ການປະຊຸມເມີຣິດຽນນາໆຊາດ (International Meridian Conference) ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເສັ້ນ ເວລາກຣີນນິຊ ເປັນເສັ້ນເວລາ ເປັນເສັ້ນໄພຣ໌ເມີຣິດຽນ ແລະ ເປັນເສັ້ນແວງ 0 ອົງສາ.