ເສັ້ນສູນສູດ

World map with equator.svg

ເສັ້ນສູນສູດ ມັນຜ່ານສູນກາງຂອງກາວິທັດຂອງຮ່າງກາຍຂອງຊັ້ນສູງທີ່ ຫມູນ, ທາງຕັ້ງ ຍົນໄປດ້ານຕັດຂອງຮ່າງກາຍກັບແກນຫມູນວຽນຂອງຮ່າງກາຍຂອງຊັ້ນສູງ, ເສັ້ນຂອງ ທິດສະດີ ຂອງເສັ້ນສູນສູດ.