ເສດຖະກິດຕະຫລາດ

ສະບົບເສດຖະກິດເສລີຕະຫຼາດ ຊຶ່ງການຜະລິດ ແລະການຕັ້ງລາຄາຂອງສີນຄ້າ ແລະ ຄ່າຂອງການບໍລິການ ແມ່ນຂື້ນກັບ ແຮງຊື້ ແລະແຮງຂາຍ ໃນຕະຫຼາດ, ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບລະບົບ ແຜນເສດຖະກິດທີ່ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງວາງແຜນຈາກສູນກາງ.