ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ

ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນເມືອງເອກຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພູດອຍ