ເມສາ ແມ່ນເດືອນທີສີ່ ໃນ 12​ ເດືອນ ຂອງ ນຶ່ງປີ, ຫຼັງຈາກເດືອນມີນາ ແລະ ກ່ອນເດືອນພຣຶສພາ. ບາງເທື່ອກໍເອີ້ນແບບງ່າຍໆວ່າ ເດືອນສີ່.