ເມສາ ແມ່ນເດືອນທີສີ່ ໃນ 12​ ເດືອນ ຂອງ ໜຶ່ງປີ, ຫຼັງຈາກ ເດືອນມີນາ ແລະ ກ່ອນເດືອນພຶດສະພາ. ບາງເທື່ອກໍເອີ້ນແບບງ່າຍໆວ່າ ແມ່ນເດືອນສີ່.