ເພງຊາດ

ພງຊາດ

ເພງຊາດ ແມ່ນດົນຕີແລະເນື້ອຮ້ອງປະພັນຂື້ນ ໂດຍມີເນື້ອໃນເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກຊາດ ແລະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດນັ້ນໆ ຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ເປັນເພງປະຈຳລັດຂອງຕົນ