ເປໂຊຈີເລ (Peso, $; ລະຫັດທະນາຄານ CLP) ແມ່ນສະກຸນເງິນຢູ່ປະເທດໃນກຸ່ມປະເທດຈີເລ.