ເປໂຊຈີເລ

ເປໂຊຈີເລ (Peso, $; ລະຫັດທະນາຄານ CLP) ແມ່ນສະກຸນເງິນຢູ່ປະເທດໃນກຸ່ມປະເທດຈີເລ.

Peso Chile Vs.JPG
Peso Chileno 1933.jpg