ເນື້ອຫາເສລີ

ເນື້ອຫາເສລີ ຫຼື ຂໍ້ມູນເສລີ, ແມ່ນວຽກງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ອາດແມ່ນວຽກງານສິລະປະ, ຫຼືເນື້ອຫາສ້າງສັນ ທີ່ກົງກັບຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ free cultural work.