ເຊໂດນ

ແມ່ນ້ຳເຊໂດນເປັນແມ່ນ້ຳທີ່ໄຫຼ່ສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງຈື່ງເຮັດໃຫ້ນ້ຳເປັນສອງສີ