ເຄິົ້ດ ໂຄເບນ

ເຄິົ້ດ ໂຄເບນ

ເຄິົ້ດ ໂຄເບນ ແມ່ນນັກຮ້ອງຊາຍແນວອັນເທໍົ້ນາທິຟສັນຊາດອາເມລິກັນ ມີເພງດັງເຊ່ນ "Smells Like Teen Spirit"