ເຂົ້າຈີ່

ເຂົ້າຈີ່ ແມ່ນອາຫານທີ່ເຮັດຂຶ້ນຈາກແປ້ງສາລີທີ່ຜະສົມກັບນ້ຳແລະຍີສຕ໌ ຫຼື ຜົງຟູ.