ເຂົ້າຈີ່ ແມ່ນອາຫານທີ່ເຮັດຂຶ້ນຈາກແປ້ງສາລີທີ່ຜະສົມກັບນ້ຳແລະຍີສຕ໌ ຫຼື ຜົງຟູ.

ເຂົ້າຈີ່