າເປັນ

າເປັນ ນະໂຍບ ສະທາ (Anggun Cipta Sasmi, 29 ດນີ້ໂ 1974) ຫາວິຫ ານ ທີ່ເຫັ ນໃນ ປັຈຈຸບັນສ້ າງມື່ ຄຣິດຕະ.