ຮູບຈັດຕຸລັດ

ໃນ ໜ້າພຽງໃດໜຶ່ງ, ຮູບຈັດຕະລັດ ແມ່ນ ຮູບຫຼາຍແຈ ທີ່ມີ 4 ຂ້າງສະເໝີກັນ, 4 ມູມສາກ, ແລະ ແຕ່ລະຂ້າງເຊິ່ງໜ້າ ຂະໜານກັນ.

ຮູບຈັດຕຸລັດ
ສູດທາງຄະນິດສາດ

ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ຮູບຈັດຕຸລັດ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ກັບ ຮາກຂັ້ນສອງ () ແລະ ເອັສໂປເນັນຊຽນ (n2).

ສູດຄິດໄລ່Edit

ລວງຮອບ ຂອງ ຮູບຈັດຕຸລັດ ທີ່ລວງຍາວ ຂອງ ຂ້າງໃດໜຶ່ງເທົ່າກັບ S ແມ່ນ   ແລະ ເນື້ອທີ່ ແມ່ນ