ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ

ການປູກຈິດສຳນຶກທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນສາມັນ