ອົງການຈັດຕັ້ງ

ແມ່ນ ການດຳເນີນງານໃດໜຶ່ງ ທີເປັນເສນາໃຫ້ກັບ ຜູ້ບັນຊາ ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຂັ້ນເທິງ ຫຼື ຫົວໜ້າ ໂດຍມີການວາງແຜນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຮອບດ້ານ ມີການຈັດຕັ້ງ ຫົວໜ້າຂື້ນ ໃນແຕ່ລະໜ້າວຽກ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການ ສະໜອງຂໍ້ມູນ.