ອຳນາດບໍລິຫານ

ອຳນາດບໍລິຫານແມ່ນ ໜຶ່ງໃນ 3 ອຳນາດລັດ ຄື

  1. ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ (ສະພາ)
  2. ອຳນາດບໍລິຫານ (ລັດຖະບານ)
  3. ອຳນາດຕຸລາການ (ສານ) ໝາຍເຖິງ ອຳນາດທີ່ ອົງກອນບໍລິຫານ (ລັດຖະບານ) ມີ ໃນການບໍລິຫານປະເທດ.

ເບິ່ງຕື່ມEdit