ອຳນາດບໍລິຫານ

ອຳນາດບໍລິຫານ (ຄຳເຄົ້າ: ອຳນາຈບໍຣິຫາຣ) ແມ່ນ ໜຶ່ງໃນ 3 ອຳນາດລັດ ຄື

  1. ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ (ສະພາ)
  2. ອຳນາດບໍລິຫານ (ລັດຖະບານ)
  3. ອຳນາດຕຸລາການ (ສານ) ໝາຍເຖິງ ອຳນາດທີ່ ອົງກອນບໍລິຫານ (ລັດຖະບານ) ມີ ໃນການບໍລິຫານປະເທດ.

ເບິ່ງຕື່ມ

ດັດແກ້