Question book-4.svg ບົດຄວາມນີ້ຂາດການອ້າງອີງຈາກເອກະສານອ້າງອີງຫຼືແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ. ກະລຸນາຊ່ອຍພັດທະນາບົດຄວາມນີ້ໂດຍຕື່ມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເປັນຕາເຊື່ອຖື. ເນື້ອຫາເຊິ່ງຂາດການອ້າງອີງອາດຖືກຄັດຄ້ານຫຼືນຳອອກ

ອອນໄລນ໌ ເຊິ່ງມາຈາກonlineເຊິ່ງຂຽນຕາມຕົວຈາກພາສາອັງກິດ ເປັນສັບທີ່ໃຊ້ແພ່ຫລາຍຫລັງຈາກມີການນຳໃຊ້ລະບົບອີນເທີເນັດ. ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າເມືອ່ທ່ານຫລີ້ນອີນເທີເນັດ ທ່ານກໍຖືກເອີ້ນວ່າອອນໄລນ໌ແລະເມືອ່ທ່ານເຊົາຫລີ້ນແລະຢຸດການເຊື່ອມກັບອິນເທີເນັດທ່ານກໍເອີ້ນວ່າ ອອຟໄລນ໌ Offline.