ຫຼຽນອິດສະລະພາບແຫ່ງປະທານາທິບະດີ

ຫຼຽນອິດສະລະພາບແຫ່ງປະທານາທິບະດີ ແມ່ນເຄື່ອງອິດສະລິຍາພອນແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີຜົນວຽກດີເດົ່ນ ແລະເຮັດປະໂຢດໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຫຼຽນອິດສະລະພາບແຫ່ງປະທານາທິບະດີ
ແພຣແຖບຫຼຽນອິດສະລະພາບແຫ່ງປະທານາທິບະດີ