ຫຼັກເກນລາຄາດຽວ

ຫຼັກເກນລາຄາດຽວແມ່ນການນຳສົ່ງສິນຄ້າໂດຍມີການແລກປ່ຽນສິນຄ້າດ້ວຍວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດຊາດ ເຊິ່ງການແລະປ່ຽນໃນທີ່ນີ້ແມ່ນການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງວັດ ຖຸ ແລະ ເງິນຕາທີ່ມີລາຄາທີ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ... ເປັນການແລກປ່ຽນແບບຄົງທີ່ ທີ່ອິງຕາມເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ລ້ຳ ໜ້າໃນການຜະລິດສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນ....