ຫົນທາງ

ຫົນທາງ ແມ່ນ ທາງລະຫວ່າງ ສອງ ຫາ ຫຼາຍຈຸດ.

ທາງຄົດລ້ຽວ ເທິງ ພູອາລປສ໌ ຢູ່ ປະເທດ ຝຣັ່ງ