ສຸດາລັດ ເກຍຸລາພັນ

ສຸດາລັດ ເກຍຸລາພັນ ເປນນັກການເມືອງໄທສະຫຍາມ ເກິດ 1 ພຶດສະພາ 1961