ບັນດາສີ ທີ່ມີສະເປັກຕຣຳແສງ ເຊິ່ງສາມາດເຫັນດ້ວຍຕາ
ສີ ຄວາມຍາວຄື້ນ ຄວາມຖີ່
ສີແດງ ~ 700–630 nm ~ 430–480 THz
ສີແສດ ~ 630–590 nm ~ 480–510 THz
ສີເຫຼືອງ ~ 590–560 nm ~ 510–540 THz
ສີຂຽວ ~ 560–490 nm ~ 540–610 THz
ສີຟ້າ ~ 490–450 nm ~ 610–670 THz
ສີອິດ ~ 450–400 nm ~ 670–750 THz
ສີ, ຄວາມຍາວຄື້ນ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ພະລັງງານຂອງ ແສງ
ສີ /nm /1014 Hz /104 cm−1 /eV /kJ mol−1
ອິນຟຣາເຣັດ >1000 <3.00 <1.00 <1.24 <120
ສີແດງ 700 4.28 1.43 1.77 171
ສີແສດ 620 4.84 1.61 2.00 193
ສີເຫຼືອງ 580 5.17 1.72 2.14 206
ສີຂຽວ 530 5.66 1.89 2.34 226
ສີຟ້າ 470 6.38 2.13 2.64 254
ສີອິດ 420 7.14 2.38 2.95 285
ສີໃກ້ອຸນຕຣາວິໂອເຣັດ 300 10.0 3.33 4.15 400
ສີກາຍອຸນຕຣາວິໂອເຣັດ <200 >15.0 >5.00 >6.20 >598