ສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບການພັດທະນາແບບຮວບຮວມ

ສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບການພັດທະນາແບບຮວບຮວມ(Integrated development environment) ຫລື ໄອດີອີ(IDE) ແມ່ນຊຸດໂປຣແກຣມປະຍຸກ(ແອປພລິເຄຊັນ) ທີ່ຊ່ວຍນັກຂຽນໂປຣແກຣມ ໃນການພັດທະນາຊອຟຕ໌ເເວຣ໌.

ໄອດີອີ ຈະປະກອບດ້ວຍ:

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນອື່ນແກ້ໄຂ