ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ

ສິ່ງແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດ ໝາຍເຖິງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຮົາ ເກີດຂຶ້ນໂດຍປາກົດການທາງທຳມະຊາດ ຫລື ສິ່ງທີ່ທຳມະຊາດສ້າງຂຶ້ນເອງ. ໃນນັ້ນມີທັງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊີວິດ ເຊັ່ນ: ຈັກກະວານ, ໂລກ, ພູຜາປ່າໄມ້, ແມ່ນຳ້ລຳທານ, ກ້ອນຫິນ, ດິນຟ້າອາກາດ, ສັດໂລກ ລວມເຖິງ ມະນຸດ ໆລໆ