ສານທະຫານ

ສານທະຫານ ແມ່ນ ສານທີ່ຕັດສິນກ່ຽວກັບ ທະຫານ, ການລະເມີດກົດລະບຽບຂອງກອງທັບ.