ສະໜາມບິນໄຊຍະບູລີ

ປັດຈຸບັນ ແຂວງໄຍະບູລີ:ມີສາຍການບິນ ໒ ຖ້ຽນ ຕໍ່ ສັບປະດາ ວັນອັງຄານ ແລະ ວັນສຸກ