ສະໜອງການບໍລິການ

ແມ່ນ ການດຳເນີນງານ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ກິດຈະການໃດໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ບໍລິການ ເຊັ່ນ ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ... ເຊິ່ງກິດຈະການນີ້ແມ່ນແຕ່ລ້ວນໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ທີຕ້ອງການມາໃຊ້ບໍລິການ ໃຫ້ມີຄວາມເພີ່ງພໍໃຈ ໃນການບໍລິການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ທຸລະກິດຂອງຕົນ ຫຼື ກິດຈະການຂອງຕົນ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍາວນານ