ວິສະວະກຳໂຍທາ

ປະຫວັດຂອງວຽກງານອາຊີບວິສະວະກຳໂຍທາEdit

ປະຫວັດຂອງການສຶກສາດ້ານວິສະວະກຳໂຍທາEdit

ປະຫວັດຂອງວຽກງານວິສະວະກຳໂຍທາ (History of civil engineering)Edit

ວິສະວະກອນໂຍທາ (The civil engineer)Edit

ການສຶກສາ ແລະ ການອະນຸມັດຢັ້ງຢືນ (Education and licensure)Edit

ວີຊາຍ່ອຍຕ່າງໆ (Sub-disciplines)Edit

ວິສະວະກຳຝັ່ງທະເລ (Coastal engineering)Edit

ວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງ (Construction engineering)Edit

ວິສະວະກຳຄວບຄຸມ (Control engineering)Edit

ວິສະວະກຳແຜ່ນດິນໄຫວ (Earthquake engineering)Edit

ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ (Environmental engineering)Edit

ວິສະວະກຳສັນນິສູດ (Forensic engineering)Edit

ວິສະວະກຳເຕັກນິກທໍລະນີ (Geotechnical engineering)Edit

ວິສະວະກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ (Materials science and engineering)Edit

ວິສະວະກຳນອກສະໜາມ (Outside plant engineering)Edit

ວິສະວະກຳໂຄງສ້າງ (Structural engineering)Edit

ສຳຫຼວດ (Surveying)Edit

ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ (Transportation engineering)Edit

ວະສະວະກຳຕົວເມື່ອງ (Municipal or urban engineering)Edit

ວະສະວະກຳຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ (Water resources engineering)Edit

ບັນດາສະມາຄົມວິສະວະກຳໂຍທາຕ່າງໆ (Civil engineering associations)Edit

ເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ (See also)Edit

ອ້າງອີງ (References)Edit

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ (Further reading)Edit

ລີ້ງພາຍນອກ (External links)Edit