ວິສະວະກຳໂຍທາ

ປະຫວັດຂອງວຽກງານອາຊີບວິສະວະກຳໂຍທາແກ້ໄຂ

ປະຫວັດຂອງການສຶກສາດ້ານວິສະວະກຳໂຍທາແກ້ໄຂ

ປະຫວັດຂອງວຽກງານວິສະວະກຳໂຍທາ (History of civil engineering)ແກ້ໄຂ

ວິສະວະກອນໂຍທາ (The civil engineer)ແກ້ໄຂ

ການສຶກສາ ແລະ ການອະນຸມັດຢັ້ງຢືນ (Education and licensure)ແກ້ໄຂ

ວີຊາຍ່ອຍຕ່າງໆ (Sub-disciplines)ແກ້ໄຂ

ວິສະວະກຳຝັ່ງທະເລ (Coastal engineering)ແກ້ໄຂ

ວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງ (Construction engineering)ແກ້ໄຂ

ວິສະວະກຳຄວບຄຸມ (Control engineering)ແກ້ໄຂ

ວິສະວະກຳແຜ່ນດິນໄຫວ (Earthquake engineering)ແກ້ໄຂ

ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ (Environmental engineering)ແກ້ໄຂ

ວິສະວະກຳສັນນິສູດ (Forensic engineering)ແກ້ໄຂ

ວິສະວະກຳເຕັກນິກທໍລະນີ (Geotechnical engineering)ແກ້ໄຂ

ວິສະວະກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ (Materials science and engineering)ແກ້ໄຂ

ວິສະວະກຳນອກສະໜາມ (Outside plant engineering)ແກ້ໄຂ

ວິສະວະກຳໂຄງສ້າງ (Structural engineering)ແກ້ໄຂ

ສຳຫຼວດ (Surveying)ແກ້ໄຂ

ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ (Transportation engineering)ແກ້ໄຂ

ວະສະວະກຳຕົວເມື່ອງ (Municipal or urban engineering)ແກ້ໄຂ

ວະສະວະກຳຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ (Water resources engineering)ແກ້ໄຂ

ບັນດາສະມາຄົມວິສະວະກຳໂຍທາຕ່າງໆ (Civil engineering associations)ແກ້ໄຂ

ເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ (See also)ແກ້ໄຂ

ອ້າງອີງ (References)ແກ້ໄຂ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ (Further reading)ແກ້ໄຂ

ລີ້ງພາຍນອກ (External links)ແກ້ໄຂ