ວິທະຍາສາດປະຍຸກ

ວິທະຍາສາດປະຍຸກໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂະນະນັ້ນຜົນຈາກການວິໃຈໃນບັນຫານີ້ສາມາດສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລແລະສະຖານທີ່ທີ່ສົມຄວນໃດ້ອີກ...

               (ຈາກສະຫາຍ ຊໍ ເສີຍະພັນ)