ວິດນີ້ ຮິວສຕັນ

ວິດນີ້ ຮິວສຕັນ

ວິດນີ້ ຮິວສຕັນ ແມ່ນນັກຮ້ອງຍິງສັນຊາດອາເມລິກັນ ມີເພງດັງເຊ່ນ "I Will Always Love You"