ວິກິພີເດຍ:ຫ້າຫຼັກການ

ເວັບຫຍໍ້ : lo.wikipedia.org/wiki/WP:FIVE

ນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດທາງໃນການໃຊ້ ເປັນທາງການ ຂອງ ວິກິພີເດຍ ສາມາດສະຫຼຸບ ໄດ້ ເປັນ ຫ້າຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

BluePillar.svg ວິກິພີເດຍ ແມ່ນ ສາລານຸກົມ ທີ່ປະກອບມີເນື້ອໃນ ຄ້າຍຄືກັນກັບ ສາລານຸກົມທົ່ວໄປ ຫຼື ພິເສດອື່ນໆ. ທຸກໆບົດຄວາມຈະຕ້ອງ ປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍ ບໍ່ອະນຸຍາດເນື້ອໃນທີ່ແມ່ນຜົນການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຍັງບໍ່ແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ຂອງເນື້ອໃນ: ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ລະບຸເອກະສານອ້າງອີງ ອາດຈະຖືກລຶບ, ສະນັ້ນ ກະລຸນາພະຍາຍາມ ສະແດງເອກະສານອ້າງອີງ. ວິກິພີເດຍ ບໍ່ແມ່ນບ່ອນທີ່ມີໄວ້ ເພື່ອສະແດງ ຄວາມເຫັນ, ປະສົບການ ຫຼື ການຖົກຖຽງທາງສ່ວນໂຕ. ວິກິພີເດຍບໍ່ແມ່ນ ບ່ອນເຕົ້າໂຮມທຸກໆຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍ ບໍ່ມີການເລືອກເຟັ້ນ. ວິກິພີເດຍ ບໍ່ແມ່ນ ບ່ອນຜິດຖຽງ, ບ່ອນໂຄສະນາ, ບ່ອນທົດລອງ ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ, ອານາທິປະໄຕ ຫຼື ລະບອບໃດໆ, ຫຼື ສູນລວມເວັບໄຊໃດໆ.
 
GreenPillar.svg ວິກິພີເດຍມີມຸມມອງທີ່ເປັນກາງ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຕ້ອງພະຍາຍາມ ບໍ່ສົ່ງເສີມແຕ່ມຸມມອງໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.
 
YellowPillar.svg ວິກິພີເດຍ ມີເນື້ອໃນອິດສະຫຼະ ທີ່ໃຜກໍ່ສາມາດດັດແກ້ໄດ້. ທຸກໆເນື້ອໃນ ມີສະໜອງໄວ້ ພາຍໃຕ້ GNU Free Documentation License (GFDL) ແລະສາມາດ ແຈກຢາຍ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ຫາໄດ້. ການປະກອບສ່ວນໂດຍທ່ານ ຕໍ່ ວິກິພີເດຍ ສາມາດຖືກດັດແປງໂດຍຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆໄດ້.
 
OrangePillar.svg ວິກິພີເດຍບໍ່ມີກົດການປະພຶດ: ກະລຸນານັບຖືຜູ້ໃຊ້ອື່ນ ໃນ ວິກິພີເດຍ ເຖິງວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ເຫັນດີ ຕໍ່ກັບ ຄວາມເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈົ່ງປະພຶດຢ່າງຄົນມີຄວາມສີວິໄລ. ກະລຸນາ ຫຼີກລ້ຽງການກະທຳ ທີ່ຈະເປັນຄວາມຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ, ການໂຈມຕີບຸກຄົນ.
 
RedPillar.svg ວິກິພີເດຍ ບໍ່ມີກົດລະບຽບຈະແຈ້ງ ນອກຈາກ ຫ້າຫຼັກການຫຼັກນີ້. ຈົ່ງກ້າດັດແກ້, ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຢ້ານເຮັດຫຍັງຜິດ ເພາະທຸກໆການດັດແກ້ ຖືກບັນທຶກໄວ້ ແລະ ສາມາດກັບຄືນໄປຫາສະບັບເກົ່າກວ່າສະເໝີ.