ວັນສຸກທີ່ສັກສິດ

ວັນສຸກທີ່ສັກສິດ (ມັກເອີ້ນວ່າ ' ວັນສຸກທີ່ມີຄວາມສຸກ ') ແມ່ນ ວັນພັກຂອງ ຊາວຄຣິສຕຽນເພື່ອລະນຶກເຖິງການ ຖືກຕຶງກັງເຂນຂອງພຣະເຢຊູ ແລະການສິ້ນພະຊົນຂອງພະອົງທີ່ ຄາວາລີ .