ວັດໂພນໄຊຊະນະສົງຄາມ

ສ້າງໃນປີ ຄ.ສ.1791 ໂດຍພຣະເຈົ້າອະນຸລຸດທະລາດ ຕາມປະຫວັດ ກ່າວວ່າເປັນປະເພນີ ທີ່ພະມະຫາກະສັດ ແຫ່ງນະຄອນຫລວງພະບາງ ແລະ ເຫລົ່າແມ່ທັບນາຍກອງທັງຫລາຍຕ້ອງມາເຮັດພິທີນະມັດສະການ ພະອົງຫລວງ(ພະປະທານ) ເພື່ອຂໍພອນກ່ອນຈະອອກໄປຮົບທັບຈັບສຶກ ເຊື່ອກັນວ່າ ອົງພຣະປະທານຂອງວັດນີ້ ມີອຳນາດຊ່ວຍບັນດານໃຫ້ຊະນະສຶກສົງຄາມ ພຣະອຸໂປສົດ ມີລັກສະນະສິລະປະ ແບບຫລວງພະບາງທົ່ວໄປ ພາຍໃນແບ່ງເປັນ 3 ຫ້ອງຍາວ 4 ຫ້ອງຂວາງ ພາຍຫລັງຫ້ອງຂວາງພັງລົງ 2 ຫ້ອງ ແລະ ເລີ່ມບູລະນະໃນ ປີ ຄ.ສ.1970 ໂດຍຂະຫຍາຍກວ້າງອອກຂ້າງລະ 1 ແມັດ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງບູລະນະໃໝ່ໝົດທັງຫລັງ.