ລາຍຊື່ປະເທດຮຽງຕາມດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ

ແຜນທີ່ປຽບທຽບ ອັດຕາການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ຂໍ້ມູນປີ 2010, ຕີພິມໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2010)
2010 ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ສູງຫຼາຍ, ໂດຍທຽບຈາກຈຳນວນຂອງປະຊາກອນ