ລາຍຊື່ປະເທດຕາມລະບົບລັດຖະບານ

ລັດຖະບານ ແມ່ນອົງການທີ່ມີອຳນາດໃນການອອກ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ສຳລັບເຂດແຄວ້ນໜຶ່ງໆ ນິຍາມທີ່ຊັດເຈນຂອງລັດຖະບານນັ້ນ ມີຢູ່ຫຼາຍນິຍາມ ໃນກໍລະນີທົ່ວໄປ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອຳນາດໃນການປົກຄອງ ແມ່ນມີອຳນາດໃນການບໍລິຫານຈັດການ ພື້ນທີ່ໜຶ່ງໆ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໜຶ່ງໆ.