ພີຣະສັກ ພໍຈິດ

ພີຣະສັກ ພອຈຶດ ເປນຣອງປະທານສະພານຶຕຶບັນຫຍິດແຫ່ງຊາດໄທ