ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ສາຍສະເຫຼິມລັດຊະມົງຄົນ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Tags: ການແກ້ໄຂແບບເຫັນພາບ ການແກ້ໄຂເທິງອຸປະກອນມືຖື Mobile web edit
No edit summary
| type = [[ລົດໄຟຟ້າຍົກລະດັບ]] และ[[ລົດໄຟຟ້າໃຕ້ດິນ]]
| system = [[ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ]]
| status = ເປິດໃຫ້ບໍລືການເປິດໃຫ້ບໍລິການ
| locale = [[ບາງກອກ]], [[ຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອນ]]
| start = [[ສະຖານີພຸດທະມນທນສາຍສະຖານີພຸດທະມົນທົນສາຍ 4]]
| end = [[ສະຖານີທ່າພະ]] {{small|(ແລ່ນຕາມເສ້ນວງກົມ[[ສະຖານີພຸດທະມນທນສາຍສະຖານີພຸດທະມົນທົນສາຍ 4]]–[[ສະຖານີຫັວລຳໂພງ|ຫັວລຳໂພງ]]–[[ສະຖານີບາງຊື່ ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ|ບາງຊື່]]–[[ສະຖານີທ່າພະ|ທ່າພະ]] ແລະວນກັບໄປ)}}
| stations = 38
| routes = 1
|-
| bgcolor=#d3d3d3 |
| align="center" | [[ສະຖານີທ່າພະ|'''ທ່າພະ''']] (ຈະລັນສະໜິດວງຈະລັນສະໜິດວົງ)
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL01'''
| {{BTS lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล}} (ຝັ່ງຫົວລຳໂພງ - ຫຼັກສອງ)<br>{{BTS lines|รถไฟฟ้าสายสีเทา}} ([[ສະຖານີທ່າພະ]]) (ໂຄງການໃນອະນາຄົດ)
| align="center" rowspan="5"|23 ທັນວາ 2019
| bgcolor=#d3d3d3 |
| align="center" | [[ສະຖານີຈະລັນຯ 13|'''ຈະລັນຯ 13''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL02'''
| bgcolor=#d3d3d3 |
|-
| bgcolor=#d3d3d3 |
| align="center" | [[ສະຖານີໄຟສາຍ|'''ໄຟສາຍ''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL03'''
| bgcolor=#d3d3d3 |
|- style="background:#606060; height:2pt"
| bgcolor=#000080 |
| align="center" | [[ສະຖານີບາງຂຸນນົນ|'''ບາງຂຸນນົນ''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL04'''
| {{BTS lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม}} ([[ສະຖານີບາງຂຸນນົນ]]) (ໂຄງການໃນອະນາຄົດ)<br>{{BTS lines|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน}} ([[ສະຖານີຈະລັນສະໜິດວງສະຖານີຈະລັນສະໜິດວົງ]]) (ໂຄງການໃນອະນາຄົດ)
|-
| bgcolor=#d3d3d3 |
| align="center" | [[ສະຖານີບາງຍີ່ຂັນ|'''ບາງຍີ່ຂັນ''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL05'''
| bgcolor=#d3d3d3 |
|- style="background:#606060; height:2pt"
| bgcolor=#d3d3d3 |
| align="center" | [[ສະຖານີສິລິນທອນ|'''ສິລິນທອນ''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL06'''
| bgcolor=#d3d3d3 |
| align="center" rowspan="3"|4 ທັນວາ 2019
| bgcolor=#d3d3d3 |
| align="center" | [[ສະຖານີບາງພັດ|'''ບາງພັດ''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL07'''
| bgcolor=#d3d3d3 |
|- style="background:#606060; height:2pt"
| bgcolor=#d3d3d3 |
| align="center" | [[ສະຖານີບາງອ້ອ|'''ບາງອ້ອ''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL08'''
| bgcolor=#d3d3d3 |
|- style="background:#606060; height:2pt"
|-
| bgcolor="#BBEEFF" align="center"colspan = "5" |ຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳເຈ້າພະຍາຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳເຈົ້າພະຍາ
|-
| bgcolor=#d3d3d3 |
| align="center" | [[ສະຖານີບາງໂພ|'''ບາງໂພ''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL09'''
| bgcolor=#d3d3d3 |
| align="center" | 4 ທັນວາ 2019
|-
| bgcolor=#800080 |
| align="center" | [[ສະຖານີເຕາປູນສະຖານີເຕົາປູນ|'''ເຕາປູນເຕົາປູນ''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL10'''
| {{BTS lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม}} ([[ສະຖານີເຕາປູນສະຖານີເຕົາປູນ]])
| align="center" | 11 ສິງຫາ 2017
|-
| bgcolor=#000080 |
| align="center" | [[ສະຖານີບາງຊື່|'''ບາງຊື່''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL11'''
| {{BTS lines|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน}} {{BTS lines|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}} ([[ສະຖານິີກາງບາງຊື່]])<br>{{BTS lines|รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ}} ([[ສະຖານີກາງບາງຊື່]])
| align="center" rowspan="18"|3 ກໍລະກົດ 2004
| bgcolor=#ff4500 |
| align="center" | [[ສະຖານີກຳແພງເພັດ|'''ກຳແພງເພັດ''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL12'''
| bgcolor=#d3d3d3 |
|-
| bgcolor=#191970 |
| align="center" | [[ສະຖານີສວນຈະຕຸຈັກ|'''ສວນຈະຕຸຈັກ''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL13'''
| {{BTS lines|รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท}} ([[ສະຖານີຫມໍຊິດ]])
|-
| bgcolor=#ffff00 |
| align="center" | [[ສະຖານີພະຫົນໂຍທິນ|'''ພະຫົນໂຍທິນ''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL14'''
| {{BTS lines|รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท}} ([[ສະຖານີຫ້າແຍກລາດພ້າວ]])
|-
| bgcolor=#33CCFF |
| align="center" | [[ສະຖານີລາດພ້າວ|'''ລາດພ້າວ''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL15'''
| {{BTS lines|รถไฟฟ้าสายสีเหลือง}} ([[ສະຖານີລາດພ້າວ]])
|-
| bgcolor=#FF99CC |
| align="center" | [[ສະຖານີລັດຊະດາພິເສກ|'''ລັດຊະດາພິເສກ''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL16'''
| bgcolor=#d3d3d3 |
|-
| bgcolor=#FF0000 |
| align="center" | [[ສະຖານີສຸດທິສານ|'''ສຸດທິສານ''']]
| align="center" |[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL17'''
| bgcolor=#d3d3d3 |
|-
| bgcolor=#FF6600 |
| align="center"|[[ສະຖານີຫ້ວຍຂວາງ|'''ຫ້ວຍຂວາງ''']]
| align="center"|[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL18'''
| bgcolor=#d3d3d3 |
|-
| bgcolor=#FFCC00 |
| align="center"|[[ສະຖານີສູນວັດທະນະທຳ|'''ສູນວັດທະນະທຳ''']]
| align="center"|[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL19'''
| {{BTS lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม}}
|-
| bgcolor=#FF0000 |
| align="center"|[[ສະຖານີພະລາມ 9|'''ພະລາມ 9''']]
| align="center"|[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL20'''
| bgcolor=#d3d3d3 |
|-
| bgcolor=#66CCFF |
| align="center"|[[ສະຖານີເພັດ|'''ເພັດຊະບຸລີ''']]
| align="center"|[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL21'''
| {{BTS lines|รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ}}<br>{{BTS lines|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน}} (ໂຄງການໃນອະນາຄົດ)<br>{{BTS lines|เรือโดยสารคลองแสนแสบ}} (ທ່າອະໂສກ)
|-
| bgcolor=#000099 |
| align="center"|[[ສະຖານີສຸຂຸມວິດ|'''ສຸຂຸມວິດ''']]
| align="center"|[[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL22'''
| align="left" |{{BTS lines|รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท}} ([[ສະຖານີອະໂສກ]])
|-
| width="5" bgcolor="gold" |
| align="center" | [[ສະຖານີສູນການປະຊຸມແຫ່ງຊາດສິຣິກິດ|'''ສູນການປະຊຸມແຫ່ງຊາດສິຣິກິດ''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL23'''
| align="left" | {{BTS lines|รถไฟฟ้าสายสีเทา}} ''[[ສະຖານີພະລາມ 4]] (ໂຄງການ)''
|-
| width="5" bgcolor="#FF3F0F" |
| align="center" | [[ສະຖານີຄອງເຕີຍ|'''ຄອງເຕີຍ''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL24'''
| align="left" | {{BTS lines|รถไฟฟ้าสายสีเทา}} ''[[ສະຖານີຄອງເຕີຍ (ລົດໄຟຟ້າສາຍສີເທົາ)|ສະຖານີຄອງເຕີຍ]] (ໂຄງການ)''<br>{{BTS lines|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน}} ''[[ສະຖານີຄອງເຕີຍ]] (ໂຄງການ)''
|-
| width="5" bgcolor="green" |
| align="center" | [[ສະຖານີລຸມພິນີ|'''ລຸມພິນີ''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL25'''
| align="left" | {{BTS lines|รถไฟฟ้าสายสีเทา}} ''[[ສະຖານີລຸມພິນີ (ລົດໄຟຟ້າສາຍສີເທົາ)|ສະຖານີລຸມພິນີ]] (ໂຄງການ)''<br>{{BTS lines|รถไฟฟ้าสายสีฟ้า}} [[ສະຖານີລຸມພິນີ (ລົດໄຟຟ້າສາຍສີຟ້າ)|ສະຖານີລຸມພິນີ]]'' (ໂຄງການ)''
|-
| width="5" bgcolor="000099" |
| align="center" | [[ສະຖານີສີລົມ|'''ສີລົມ''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL26'''
| align="left" | {{BTS lines|รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม}} '''[[ສະຖານີສາລາແດງ]]'''
|-
| width="5" bgcolor="DE598C" |
| align="center" | [[ສະຖານີສາມຍ່ານ|'''ສາມຍ່ານ''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL27'''
| bgcolor="#D3D3D3"|
|-
| width="5" bgcolor="red" |
| align="center" | [[ສະຖານີຫົວລຳໂພງ|'''ຫົວລຳໂພງ''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL28'''
| align="left" | {{BTS lines|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}} ''[[ສະຖານີຫົວລຳໂພງ (ລົດໄຟຟ້າຊານເມືອງສາຍສີແດງເຂ້ມ)|ສະຖານີຫົວລຳໂພງ]] (ໂຄງການ)''
|-
| width="5" bgcolor="ff3300" |
| align="center" | [[ສະຖານີວັດມັງກອນ|'''ວັດມັງກອນ''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL29'''
| bgcolor="#D3D3D3"|
| align="center" rowspan="3” | 29 ກໍລະກົດ 2019
|-
| width="5" bgcolor="a56d31" |
| align="center" | [[ສະຖານີສາມຍອດ|'''ສາມຍອດ''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL30'''
| align="left" | {{BTS lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม}} ''{{small|(ສະຖານີຮ່ວມ)}} (ໂຄງການ)''
|-
| width="5" bgcolor="992600" |
| align="center" | [[ສະຖານີສະຫນາມໄຊ|'''ສະຫນາມໄຊ''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL31'''
| align="left" | {{BTS lines|เรือด่วนเจ้าพระยา}} ທ່າເຮືອລາຊິນີ
|-
| bgcolor="#BBEEFF" align="center"colspan = "5" |ອຸໂມງລອດໃຕ້ແມ່ນ້ຳເຈົ້າພະຍາ
|-
| width="5" bgcolor="e6ac00" |
| align="center" | [[ສະຖານີອິດສະລະພາບ|'''ອິດສະລະພາບ''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL32'''
| align="left" | ''{{BTS lines|รถไฟฟ้าสายสีทอง}} [[ສະຖານີອິດສະລະພາບ (ລົດໄຟຟ້າສາຍສີທອງ)|ສະຖານີອິດສະລະພາບ]] (ໂຄງການ)''
| align="center" rowspan="2” | 29 ກໍລະກົດ 2019
|-
| width="5" bgcolor="#c4c4c4" |
| align="center" | [[ສະຖານີທ່າພະ|'''ທ່າພະ''']] (ເພັດກະເສມ)
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL01'''
| align="left" | ''ຝັ່ງເຕົາປູນ - ທ່າພະ''<br>{{BTS lines|รถไฟฟ้าสายสีเทา}} ''[[ສະຖານີທ່າພະ (ລົດໄຟຟ້າສາຍສີເທົາ)|ສະຖານີທ່າພະ]] (ໂຄງການ)''
|-
| width="5" bgcolor="#c4c4c4" |
| align="center" | [[ສະຖານີບາງໄຜ່|'''ບາງໄຜ່''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL33'''
| bgcolor="#D3D3D3"|
| align="center" rowspan="2" | 24 ສິງຫາ 2019
|-
| width="5" bgcolor="000099" |
| align="center" | [[ສະຖານີບາງຫວ້າ|'''ບາງຫວ້າ''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL34'''
| align="left" | {{BTS lines|รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม}} '''[[ສະຖານີບາງຫວ້າ]]''' <br> {{BTS lines|เรือโดยสารคลองภาษีเจริญ}} ທ່າເຮືອບາງຫວ້າ
|-
| width="5" bgcolor="#c4c4c4" |
| align="center" | [[ສະຖານີເພັດກະເສມ 48|'''ເພັດກະເສມ 48''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL35'''
| bgcolor="#D3D3D3" rowspan="4"|
| align="center" rowspan="5" | 21 ກັນຍາ 2019
|-
| width="5" bgcolor="#c4c4c4" |
| align="center" | [[ສະຖານີພາສີຈະເລິນ|'''ພາສີຈະເລິນ''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL36'''
|-
| width="5" bgcolor="#c4c4c4" |
| align="center" | [[ສະຖານີບາງແຄ|'''ບາງແຄ''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL37'''
|-
| width="5" bgcolor="#c4c4c4" |
| align="center" | [[ສະຖານີຫຼັກສອງ|'''ຫຼັກສອງ''']]
| align="center" | [[file:MRT_(Bangkok)_logo.svg|20px]] '''BL38'''
|- style = "background:#{{BTS color|น้ำเงิน}}; height: 2pt"
| colspan = "6" |
|}
 
໓໘

edits