Difference between revisions of "ກົດໝາຍ"

no edit summary
(ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງຂອງສປປລາວ (ກຳລັງຈະສ້າງຂຶ້ນ))
ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ (ກຳລັງຈະສ້າງຂຶ້ນ){{template:ຂະຫຍາຍ}}
 
'''ກົດໝາຍ''' (law) ແມ່ນ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທົ່ວໄປ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍລັດ. ລະບຽບ, ຫຼັກການທີ່ ກຳນົດຂຶ້ນ ໂດຍ ອຳນາດລັດ ເຊັ່ນ [[ອົງກອນນິຕິບັນຍັດ]]([[ສະພາ]]), [[ອົງກອນບໍລິຫານ]]([[ລັດຖະບານ]]) ເປັນຕົ້ນ. ໂດຍທົ່ວໄປ ກົດໝາຍ ຂອງ ປະເທດໃດໜຶ່ງ ຈະປະກອບ ດ້ວຍ ຫຼາຍໆປະມວນກົດໝາຍຕົ້ນຕໍ ເຊັ່ນ ກົດໝາຍແພ່ງ, ກົດໝາຍອາຍາ. ນອກຈາກນີ້ ເກືອບທຸກໆປະເທດ ຈະມີ [[ລັດຖະທຳມະນູນ]] ເຊິ່ງ ຖືໄດ້ວ່າ ແມ່ນ ກົດໝາຍ ຂອງ ກົດໝາຍ ຫຼື ທີ່ຈະເປັນພື້ນຖານ ຂອງ ທຸກໆກົດໝາຍ ທີ່ຈະຖືກກຳນົດຂຶ້ນ ໃນ ປະເທດນັ້ນໆ. กดหมาย
 
[[ໝວດ:ກົດໝາຍ|ກົດໝາຍ]]

edits