Difference between revisions of "ຄອມພິວເຕີ"

Amiga 1000 system with sidecar.jpg
(Amiga 1000 system with sidecar.jpg)
{{template:ຂະຫຍາຍ}}
[[ຮູບ:Amiga1000Amiga 1000 system with sidecar.jpg|right|350 px|thumb|Amiga 1000 (1985)]]
'''ຄອມພິວເຕີ''' (ຄຳເຄົ້າ: ຄອມພິວເຕີຣ໌, {{lang-en|computer}}) ຫຼື '''ອອກດີນາເຕີ''' ({{lang-fr|ordinateur}}) ແມ່ນເຄື່ອງຈັກທີ່ສາມາດທຳການ ຄຳນວນ, ຄິດໄລ່ ແລະປະມວນຜົນ ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ. ການທຳງານຂອງມັນແມ່ນ ຈະເຮັດໄປຕາມ [[ໂປແກມ ຄອມພິວເຕີ|ໂປຣແກຣມ]] (Program) ເຊິ່ງຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງລາຍການຂອງຄຳສັ່ງ. ຄຳສັ່ງເຫຼົ່ານີ້ ສ່ວນຫຼາຍຈະທຳການ [[ຈັດການ]] (Process) ຂໍ້ມູນ ທີ່ລວມມີທັງ ໂຕເລກ, ໂຕໜັງສື, ຮູບພາບ ຫຼື ສຽງ.
 

edits