Difference between revisions of "ວັດຊຽງມ່ວນວະຊິຣະມັງຄະລະຣາມ"

ໜ້າໃໝ່: ສ້າງໂດຍ ເຈົ້ານາຍພະອົງໜຶ່ງໃນປີ ຄ.ສ.1853 ໃນລາຊະສະໄໝພຣະເຈົ້າຈັນທະຣາດ ...
(ໜ້າໃໝ່: ສ້າງໂດຍ ເຈົ້ານາຍພະອົງໜຶ່ງໃນປີ ຄ.ສ.1853 ໃນລາຊະສະໄໝພຣະເຈົ້າຈັນທະຣາດ ...)
(No difference)
Anonymous user