ສານ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
 
ສານປະຊາຊົນແມ່ນອົງການພິພາກສາຂອງລັດຊື່ງປະກອບດ້ວຍ: ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ .[[ສາສອຸທອນ]]. [[ສານປະຊາ ຊົນແຂວງ]], ນະຄອນ. [[ສານປະຊາຊົນເມືອງ]]. [[ສານທະຫານ]]. ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນອາດຈະສ້າງຕັ້ງສານສະເພາະ ຕາມຂະແໜງການຂື້ນກໍ່ໄດ້ ໂດຍການຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໂດຍການຕົກລົງຂອງ[[ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ]].