ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ: Difference between revisions

no edit summary
(+ ໝວດ)
No edit summary
 
'''ອຳນາດນິຕິບັນຍັດນັ້ນ''' ໝາຍເຖິງ [[ອຳນາດ]] ໃນການ ບັນຍັດ (ແປວ່າ ກຳນົດ) ນິຕິ (ແປວ່າ ກົດໝາຍ) ຫຼື ເວົ້າງ່າຍໆ ກໍ່ໝາຍເຖິງ ອຳນາດ ໃນການອອກກົດໝາຍ. ໂດຍ ທົ່ວໄປ ມັນຈະໝາຍເຖິງ [[ສະພາ]] ໃນ ປະເທດໃດໜຶ່ງ ທີ່ ຈະເປັນຜູ້ ພິຈາລະນາ ຜ່ານ ບັນດາ ຮ່າງກົດໝາຍ ເພື່ອ ປະກາດໃຊ້ ເປັນກົດໝາຍ. ມັນ ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນ 3 ອຳນາດລັດຄື (1)[[ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ]]([[ສະພາ]]), (2)[[ອຳນາດບໍລິຫານ]]([[ລັດຖະບານ]]) ແລະ (3)[[ອຳນາດຕຸລາການ]]([[ສານ]]).
 
== ເບິ່ງຕື່ມ ==